FAQs Complain Problems

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पेश गर्ने सम्बन्धमा (श्री गाउँपालिका तथा मातहतका कार्यालयहरु र स्वास्थ्य चौकीहरुका स्थायी कर्मचारीहरु सबै)

आर्थिक वर्ष: