सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रस्ताव पेश सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सूचना।

This is noticed for Public Schools.

आर्थिक वर्ष: